гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » C# – Пълен курс

C# - Пълен курс

Частите на C# приложение
kurs c sharp nachinaeshti

Курс

C# - Пълен курс

Продължителност

5 месеца

Бр.занятия

160 учебни часа

Цена

1120 лв.

C# - Пълен курс

160 учебни часа

Вечерен курс: 29.01.2018
Календар
Съботно-неделен курс: 17.02.2018

КУРС по C#  (C Sharp) програмиране – Пълен курс

За курса:

Модул-1  Основи на C# – начинаещи
40 учебни часа

Курсът Основи на C#, начинаещи е предназначен  за начинаещи разработчици в областта на софтуерната индустрия. . Обучението по C# включва упражнения и код, необходими за изграждане на приложения под Windows със С#. Участниците в курсовете трябва да имат склонност към аналитично мислене и да ползват английски на ниво, позволяващо разбирането на софтуерната терминология. Не са необходими предварителни познания за технологията .NET и средата за разработка Microsoft Visual Studio

Модул-2  Основи на C# – Средно напреднали
60 учебни часа

Курсът Основи на C# – средно напреднали е предназначен  за курсисти преминали ниво начинаещи, а също така и за средно напреднали разработчици в областта на софтуерната индустрия. В курса се разглеждат класове и структури като основни средства за изграждане на частите на C# приложение. Показва се как се създават фамилии от класове с наследяване и обединяване на данни в масиви. Първите два курса  разглеждат базовия синтаксис на C# и показват как се създават нови типове с използването на структури, данни с изброими стойности (ennumerations) и класове. Показано е управлението на паметта от средата (common language runtime – CLR) за изпълнение и жизнения цикъл на C# обектите.
Курс за средно напреднали е предназначен за курсисти преминали успешно първото ниво, или които имат познанията и уменията посочени в програмата на курса от ниво начинаещи.

Модул-3  C# –  Напреднали –  структури от данни в C#
60 учебни часа

Курса по C# за напреднали разглежда по-сложни елементи от C# като, свойства (properties), индексатори (indexers), типизация(generics) и колекции (collections). Показано е използването на събития и делегати, Language-Integrated Query (LINQ) за създаване на заявки от колекции по ясен и естествен начин. Разгледан е подходът за предефиниране на оператори. Курсът за ниво напреднали  е предназначен за преминали първите два модула в образователен център Макс Плюс или тези, които владеят материала от предходните нива.

За методиката:

Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери.

Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни.
Изискванията са кандидатите да имат склонност към аналитично мислене и да владеят английски на средно ниво.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

 

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА – Вечерни курсове

 

Вид на курса ВЕЧЕРЕН – понеделник и сряда
Дата, начало
от 29.01.2018 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 160 уч/часа, 40 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали тест
Цена 1120 лв. – на четери равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА – Съботно-неделен курс

Вид на курса СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ
Дата, начало
от 17.02.2018 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 160 уч/часа, 40 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат  Преминали тест
Цена 1120 лв. – на четери равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

За C#:

Езикът C# се ползва за изграждане на всякакви софтуерни приложения и системи: от тежка сървърна логика до уеб приложения и настолни приложения върху Windows платформата и мобилни приложения . C# е доста универсален език, с който се програмира всичко. Като собственост на Microsoft, езикът C# се ползва предимно в Microsoft технологиите, т.е. за програмиране под Windows (сървърни приложения по Windows, cloud приложения в Windows среда, уеб приложения под Windows с ASP.NET и мобилни приложения в Windows Phone и Windows 8). C# и .NET е един от най-популярният език за програмиране.

Модул-1  Основи на C# - начинаещи
 • Използване на средата Microsoft Visual Studio
 • Създаване на конзолно приложение на C#
 • Цел на използване на именувани пространства – namespaces
 • Създаване на просто графично приложение
 1. Променливи, оператори и изрази
 • Изрази, идентификатори и ключови думи
 • Променливи
 • Примитивни типове данни
 • Аритметични оператори
 • Увеличаване и намаляване на променливи
 1. Методи и област на действие – scope
 • Деклариране и извикване на методи
 • Предаване на данни на метод
 • Връщане на данни от метод
 • Локална и класова област на действие
 • Използване на вградените средства за анализ работата на метод – debugging
 • Използване на оператори за вземане на решения – условни оператори
 • Деклариране на булеви променливи
 • Използване на булеви оператори за съставяне на изрази, които са истина – неистина .(true – false)
 • Конструкции if-else за преходи на базата на булеви стойности
 • Конструкции switch за преходи на базата на конкретни стойности
 • Съкратени оператори за присвояване и оператори за цикли
 • Присвояване на стойности на променливи със съкратени оператори.
 • Създаване на цикли с оператори while, for, и do
 • Анализ на действието на оператор do
 • Грешки и обработка на изключения
 • Обработка на изключения с оператори try, catch и finally
 • Управление на препълването с ключови думи checked и unchecked
 • Хвърляне на изключение с ключовата дума throw
 • Finally – блок, който се изпълнява независимо от наличието на изклю
Модул-2  Основи на C# - Средно напреднали 60 учебни часа
 1. Създаване и работа с класове и обекти
 • Създаване на клас – набор от методи и данни
 • Управление на достъпа до членовете на клас с ключовите думи public и private
 • Създаване на обекти с new и конструктор
 • Създаване и извикване на собствени конструктори
 • Споделяне на методи и данни между екземпляри от един клас – ключова дума static
 • Анонимни класове
 1. Стойности и референции
 • Разлика между тип стойност и тип референция
 • Предаване на аргументи на метод като параметри с ключови думи ref и out
 • Преобразуване на стойност към референция
 • Преобразуване на референция към стойност
 1. Работа с данни с изброими стойности (enumerations)
 • Деклариране
 • Създаване и използване на enumerations
 • Създаване и използване на структури
 • Разлики между структури и класове
 1. Използване на масиви
 • Деклариране на масив
 • Запълване на масив с данни
 • Достъп до елементите на масив
 • Обхождане елементите на масив
 1. Параметрични масиви
 • Създаване на метод с произволен брой аргументи с използване на params
 • Създаване на метод с произволен брой аргументи от всякакъв тип с използване на params в комбинация с object
 • Разлика между методите, които имат параметри масиви и методите без параметри-масиви
 1. Наследяване (Inheritance)
 • Създаване на клас, наследяващ от базов клас
 • Скриване и презапис на методи – new, virtual и override
 • Ограничаване на достъпа в наследствената йерархия с protected keyword.
 • Използване на разширяващи методи (extension methods) като алтернатива на наследяването
 1. Интерфейси и абстрактни класове
 • Дефиниране на интерфейс с посочване на имената и типовете връщани от методите
 • Реализиране на интерфейс на структура или клас
 • Референция на клас чрез интерфейс
 • Абстрактни класове
 • Реализиране на класове, от които не могат да се създават други класове
 1. Почистване на паметта(garbage collection) и управление на ресурсите
 • Управление на системните ресурси чрез използване на garbage collection
 • Код, който е изпълнява при унищожаване на обект
 • Освобождаване на ресурс чрез try/finally
 • Освобождаване на ресурс чрез using
 • Използване на интерфейса IDisposable за моментално освобождаване на ресурси
Модул-3  C# -  Напреднали –  структури от данни в C# 60 учебни часа
 1. Имплементация на свойства за достъп до полета
 • Капсулиране на полета с използване на свойства
 • Управление достъпа за четене с get
 • Управление достъпа за запис със set
 • Създаване на интерфейси за деклариране на свойства
 • Имплементиране на интерфейси със свойства чрез използване на структури и класове
 • Автоматично генериране на свойства на базата на дефиниции на полета
 • Използване на свойства за инициализация а обекти
 1. Използване на индексатори
 • Капсулиране чрез индексатори
 • Управление достъпа за четене до индексатори с get
 • Управление достъпа за запис до индексатори със set
 • Създаване на интерфейси за деклариране на индексатори
 1. Въведение в типизацията
 • Цел на типизацията
 • Дефиниране на типово-надежден (type-safe) клас чрез типизация
 • Създаване на екземпляр от типизиран клас
 • Типизиран интерфейс
 • Дефинирани на типизиран метод, реализиращ алгоритъм, независещ от типа на данните
 1. Използване на колекции
 • Функционалност на класовете-колекции
 • Създаване на типово-надеждна колекция
 • Запълване на колекция с данни
 • Управление достъпа до данни в колекция
 • Търсене в списъчно-ориентирана колекция
 1. Колекции с изброени типове (Enumerating collections)
 • Писане на еномератор (enumerator) за обхождане на елементи
 • Автоматичен еномератор, създаден чрез итератор
 • Допълнителни итератори за обхождане елементите на колекция в различни последователности
 1. Събития
 • Деклариране на делегат за създаване на абстрактен метод
 • Създаване екземпляр от делегат за рефериране на метод
 • Извикване на метод чрез делегат
 • Използване на ламбада изрази за определяне на кода, изпълняван от делегат
 • Деклариране на поле за събитие
 • Обработка на събитие чрез делегат
 • Активиране на събитие
 1. Заявки
 • Дефиниране на Language-Integrated Query (LINQ) заявки за съдържание от колекции с изброени типове
 • Използване на LINQ разширяващи методи и оператори
 • Отложено (deffered) и незабавно изпълнение на LINQ заявки
 1. Предефиниране на оператори
 • Предефиниране на бинарни оператори
 • Предефиниране на унарни оператори
 • Предефиниране на оператори за увеличаване/намаляване
 • Предефиниране на двойки оператори
 • Предефиниране на оператори за явна и неявно преобразуване на типов
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com